Regulamin Walnego Zebrania

§ 1

Obrady Walnego Zebrania Członków odbywają się z udziałem Członków, jeżeli Stowarzyszenie liczy nie więcej niż 50 Członków.
W razie przekroczenia tej liczby obrady Walnego Zebrania Członków odbywają się z udziałem delegatów.
Każdemu przedstawicielowi uczestniczącemu w obradach Walnego Zebrania przysługuje jeden głos.
Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd w porozumieniu z Komisją Rewizyjną.

§ 2

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołane zgodnie z postanowieniami statutu Stowarzyszenia jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków.

§ 3

Obrady Walnego Zebrania Członków otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego spośród obecnych Członków w głosowaniu jawnym.
Po dokonaniu wyboru przewodniczący Walnego Zebrania zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący.

§ 4

Członek Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność podczas obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podpisując listę obecności.

§ 5

Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad, przewodniczący obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie przewodniczącego zgłoszenia winne być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.
Za zgodą większości obecnych, dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.

§ 6

Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu ewentualnych odpowiedzi referenta - przewodniczący poddaje wnioski pod głosowanie, przestrzegając zasady, aby wnioski referenta głosowane były w pierwszej kolejności.
Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zawiadamia jakie wpłynęły wnioski i w jakim porządku będą głosowane.

§ 7

Głosowanie na obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru władz Stowarzyszenia, które następuje w głosowaniu tajnym.

§ 8

Uchwały Walnego Zebrania mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykle większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków.
Przy równej liczbie głosów "za" i "przeciw", przeprowadza się ponowne głosowanie.

§ 9

Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący.
W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów.

§ 10

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 11

Z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania.
Protokół obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powinien zawierać datę, liczbę obecnych Członków, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, treść podjętych uchwał oraz ewentualne sprzeciwy zgłoszone do uchwał.
Przy uchwale należy podać liczbę głosujących "za" i "przeciw". Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo przejrzenia protokołu z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 12

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub 10 Członków Stowarzyszenia.
Przyjęcie zmiany postanowień regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.
Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

Design by ZSO nr 10