Statut

Rozdział I
Przepisy Ogólne

§ 1
1)      Organizacja nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY IM. „DĄBRÓWKI” W POZNANIU dalej zwana „Stowarzyszeniem”
2)      Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.
3)      Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Poznań

§ 2
1)      Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska
2)      Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony

§ 3
1)     Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji.
2)      Emblemat zatwierdza Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

§ 4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

 § 5
Celem Stowarzyszenia jest:
1)      Dokumentowanie historii szkoły
2)      Promowanie „Dąbrówki” i wartości tworzących tradycje szkoły
3)    Wspomaganie szkoły w jej zadaniach: wychowawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i innych

§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1)      Gromadzenie i opracowywanie dokumentów związanych z historią i rozwojem szkoły
2)  Współudział w nawiązywaniu kontaktów szkoły z uczelniami, placówkami naukowo-badawczymi i innymi instytucjami
3)     Inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych dla promowania szkoły i kultywowanych przez nią wartości
4)    Organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia z absolwentami „Dąbrówki”, z byłymi i obecnymi pracownikami szkoły oraz jej uczniami
5)    Koordynowanie obchodów jubileuszowych szkoły
6)  Współudział w realizacji celów oświatowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem promowania uczniów zdolnych (w tym również finansowanie nagród i stypendiów dla uczniów)
7)   Organizowanie i rozwijanie inicjatyw mających na celu współpracę i wzajemną pomoc na rzecz członków Stowarzyszenia, absolwentów i pracowników szkoły
8)    Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.  

§ 7
Stowarzyszenie organizuje okresowe spotkania zainteresowanych omówieniem problematyki wiążącej się z realizacją określonego jednego albo kilku celów statutowych.

§ 8
1)      Stowarzyszenie może ustanowić wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz organizacjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.
2)      Ustanowienie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1, oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

§ 9
1)      Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2)      O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1 bądź o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
-         członków zwyczajnych
-         członków wspierających
-         członków honorowych.
 
§ 11
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych – obywatele polscy i cudzoziemcy – które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów.

§ 12
1)      O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
2)      Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia.
Uchwała Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 13
1)      Członek Zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
a)      czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia
b)   prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających           z realizacji celów Stowarzyszenia.
c)      prawo korzystania z innych możliwości, jakie stwarza członkom Stowarzyszenie.
2)      Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
a)      brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia
b)      przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
c)      postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej
d)      regularnie płacić składki członkowskie
e)      zawiadamiać Stowarzyszenie o zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej.
3)      Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo.
4)     Za  szczególnie duże wkłady pracy, o których mowa w ust. 3 członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia.

§ 14
1)      Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.
2)      Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w formie uchwały w następujących przypadkach:
a)      rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie;
b)      śmierci członka.
3)      Wykluczenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w formie uchwały  w następujących wypadkach:
a)      prowadzenia działalności sprzecznej z niniejszym statutem,
b)       popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
c)      nie usprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy.
4)      Od podjętej przez Zarząd uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt a i ust. 3 członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

§ 15
1)      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc w realizacji jego celów.
2)      Członek wspierający wpłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 16
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia bądź wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.

§ 17
Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

A. Postanowienia ogólne

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
-         Walne Zebranie Członków
-         Zarząd
-         Komisja Rewizyjna

§ 19
1)      Wyboru i powołania władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym
2)      Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a mandaty wygasają po upływie kadencji lub z chwilą odwołania.

§ 20
1)      Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy statutu stanowią inaczej.
2)      Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych.
a)      Drugi termin, powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej 1 godziny po pierwszym terminie.
3)      Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
4)      W razie ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w ilości nie większej niż 1/3, organy te mogą dokooptować do pełnego składu innych członków Stowarzyszenia. W razie ustąpienia większej ilości niż 1/3 składu, należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia nowych wyborów.

B. Walne Zebranie Członków

§ 21
Walne Zebranie Członków odbywa się z udziałem członków, jeżeli Stowarzyszenie liczy nie więcej niż 50 członków.
W razie przekroczenia tej liczby Walne Zebranie Członków odbywa się z udziałem delegatów.
1)      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2)      Walne Zebrania Członków są:
a)      zwyczajne
b)      nadzwyczajne
3)      Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
a)      wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu o działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji;
b)      zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia zwłaszcza finansowej;
c)      udzielenie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;
d)      uchwalenie programu działania Stowarzyszenia
e)      ustalenie wysokości składek członkowskich;
f)        uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków i jego zmian;
g)      wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
h)      uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian;
i)        nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
j)        podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania  Stowarzyszenia;
k)      rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich

4)      Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków spośród spraw określonych w ust. 3 ustala organ lub osoba uprawniona do zwołania takiego zebrania.

5)      Walne Zebranie Członków może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  w każdym czasie na umotywowany wniosek złożony przez Komisję Rewizyjną lub co najmniej 30 członków Stowarzyszenia.

§ 22
1)      Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane jest raz w roku przez Zarząd na podstawie uchwały.
2)      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na podstawie:
a)      wniosku Komisji Rewizyjnej
b)      pisemnego wniosku co najmniej połowy członków lub delegatów na ostatnie Walne Zebranie Członków.
3)      Zarząd zawiadamia członków lub delegatów o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.

§ 23
1)      W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
a)      członkowie Stowarzyszenia lub delegaci,
b)      członkowie wspierający i honorowi.
2)      Osoby wymienione w ust. 1 pkt. a mają czynne i bierne prawo wyborcze, wymienione  w ust. 1 pkt. b – głos doradczy.
3)      Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 24
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia – wybiera przewodniczącego Zebrania.

C. Zarząd

§ 25
1)      Zarząd składa się z nie więcej niż trzech członków Zarządu w tym: Prezesa i Wiceprezesa.
2)      Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

§ 26
1)      Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2)      Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, z tym wszakże wyjątkiem, że funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.
3)      Zarząd może udzielać pełnomocnictw ogólnych i rodzajowych do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.

§ 27
1)      Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a)      realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie Członków programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania Członków;
b)      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
c)      podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustalenie członkostwa;
d)      kierowanie bezpośrednio działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia.
2)      Zarząd zbiera się w ustalonych  przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej niż 4 razy na 12 miesięcy.
3)      Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.

§ 28
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 29
Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

D. Komisja Rewizyjna

§ 30
1)      Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2)      Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
3)      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)      przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej;
b)      składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
c)      przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
d)      prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
e)      składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 31
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 32
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.

Rozdział V
Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§ 33
1)      Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a)      ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia
b)      inne prawa majątkowe
c)      oraz środki pieniężne.
Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2)      Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a)      składek członkowskich;
b)      dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
c)      dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez;
d)      dochodów z majątku Stowarzyszenia;
e)      ofiarności publicznej;
f)        dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.
3)      Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia – zarządza Zarząd.

§ 34
Stowarzyszenie może przyjmować spadki i darowizny.

§ 35
1)      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach, z tym że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
2)      Stowarzyszenie może tworzyć spółki  i przystępować do już istniejących spółek.

§ 36
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia, oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 37
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków /delegatów/.

§ 38
1)      Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków /delegatów/.
2)      Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

Statut  został  przyjęty  uchwałą  Zebrania  założycielskiego  Stowarzyszenia,  odbytego w Poznaniu  dnia  08 stycznia 2001 roku.

Design by ZSO nr 10