Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego:

Klasa dwujęzyczna polsko-niemiecka

Od roku 1994 w VII Liceum Ogólnokształcącym istnieje klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim, w której matematyka, fizyka, historia i geografia nauczane są bilingualnie. Uczniowie tych klas przygotowywani są do polskiej matury. Lekcje języka niemieckiego prowadzone są w grupach przez dwóch nauczycieli, w tym nauczyciela z Niemiec.

Klasa ta przygotowuje do egzaminu Deutsches Sprachdiplom Stufe II, który przeprowadzany jest w ostatnim roku nauki. Dzięki temu absolwenci tej klasy przyjmowani są na uczelnie niemieckie bez konieczności zdawania egzaminu z języka niemieckiego.

W roku szkolnym 1998/99 ukończyli klasę dwujęzyczną pierwsi absolwenci. Absolwenci nasi kształcą się na uczelniach polskich i zagranicznych, m.in. na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Pod względem językowym radzą sobie doskonale i osiągają sukcesy na studiach. Uczniowie klas dwujęzycznych osiągają sukcesy w Olimpiadzie Języka Niemieckiego.

VII Liceum Ogólnokształcące prowadzi obecnie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej z Georg Büchner Gymnasium w Seelze koło Hannoveru w Dolnej Saksonii (od 1991 roku), z Johann Schöner Gymnasium w Karlstadt koło Würzburga w Bawarii (od 2003 roku), oraz z Stätisches Gymnasium Georgianum we Vreden w Dolnej Saksonii (od 2004 roku).


Egzaminy DSD II w naszej szkole

Od roku 1999 uczniowie klas dwujęzycznych, oraz klasy z alternatywnym programem języka niemieckiego mają możliwość zdawania egzaminu Deutsches Sprachdiplom Stufe II (DSD II) organizowanego przez Kultus Minister Konferenz (KMK).

VII LO jest jedynym w Poznaniu centrum egzaminacyjnym upoważnionym przez stronę niemiecką do przeprowadzania tego egzaminu. Posiadamy zespół germanistów, którzy odbierają ww. egzamin przy współpracy kolegów z Niemiec.

Egzamin składa się z dwóch części; pisemnej, odbywającej się w listopadzie - grudniu, oraz ustnej przeprowadzanej w styczniu następnego roku.

Część pisemna egzaminu poprawiana jest w Niemczech przez tamtejszych egzaminatorów. Ostateczne wyniki strona niemiecka przysyła nam w maju.

Uczniowie, którzy pomyślnie zdali egzamin otrzymują certyfikat, który upoważnia do studiów na uczelniach niemieckich bez zdawania egzaminu z języka.

Egzamin DSD II jest odpowiednikiem egzaminów KDS, ZOP oraz DSH organizowanych przez Goethe Institut.

Strona niemiecka wysoko ocenia przygotowanie naszych uczniów, czego dowodem jest również fakt, że wszyscy przystępujący do egzaminu otrzymali certyfikat DSD II.